Pravidla

MISS JUNIOR ČR, SR je (nejen) soutěží krásy!

HLEDÁME CHARISMA, NE RAMÍNKO NA ŠATY!

Pravidla pro přihlášení do Miss Junior ČR, SR

Soutěže se mohou zúčastnit dívky, které:
– v tomto kalendářním roce dosáhnou věku 15 – 21 let
– mají českou státní příslušnost, SR
– mají k přihlášení případný potřebný souhlas zákonného zástupce
– jsou svobodné

PŘIHLÁŠENÍ NENÍ PODMÍNĚNO URČITOU VÝŠKOU ANI VÁHOU
Přihlášením do soutěže dává soutěžící automaticky souhlas s obecnými pravidly soutěže Miss Junior.

Filozofie soutěže:
• Miss Junior otevřeně vystupuje proti vychrtlosti spojené s poruchami příjmu potravy – bulimii a anorexii, ke kterým jsou dívky často doslova nuceny médii, reklamou a řadou soutěží krásy
• Miss Junior propaguje zdravý životní styl, školí dívky, jak skloubit pohybové a relaxační aktivity s jídelníčkem. Soutěžící procházejí jazykovými pohovory, absolvují IQ testy, přednášky o jídle, zdravotní kontroly a semináře o kosmetice a péči o své tělo, stejně jako lekce společenského chování.
Miss Junior hledá charisma, ne ramínko na šaty! Snažíme se dívky během soutěže co nejvíce poznat, protože máme ambici vychovávat všestranné osobnosti. Záštity hejtmanů a dalších politiků, kterým se líbí filozofie soutěže Miss Junior, si vážíme a věříme, že v nadcházejícím ročníku 2019 se vzájemná spolupráce ještě více rozvine. Jsme druhou největší soutěží krásy v České republice, ale jako jediní klademe důraz na celorepublikovou působnost. Miss Junior důsledně dbá na to, aby každý kraj měl v této soutěži životního stylu svoji reprezentantku – finalistku, která může být příkladem svým vrstevnicím.

Preambule

1. Soutěž Miss Junior 2019 (Dále jen Soutěž) je (Nejen) soutěží krásy, s mottem: Hledáme charisma, ne ramínko na šaty!

2. Vyhlašovatelem soutěže je Miss Junior z.s. (dále jen „Vyhlašovatel“).

3. Tato obecně závazná Pravidla soutěže Miss Junior 2019 (dále jen „Pravidla“) podléhají právním předpisům České republiky.

Podmínky pro Soutěžící, Semifinalistky a Finalistky

1. Soutěžící Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v Krajském výběrovém castingu Soutěže
2. Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinálové baráži Soutěže
3. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v průběhu celého ročníku Soutěže
4. Soutěžící, Semifinalistkou a Finalistkou Soutěže se může stát osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky:
a) v daném kalendářním roce vyhlášení ročníku dosáhne věku 15 – 21 let
b) má občanství ČR, SR
c) neumístí se na prvním, druhém nebo třetím místě v předchozích ročnících soutěže Miss Junior
d) má čistý rejstřík trestů
e) je svobodná
f) u Soutěžících, mladších 18-ti let v den podání přihlášky, je nutný souhlas zákonného zástupce – ten Soutěžící předloží na Krajském výběrovém castingu Vyhlašovateli
g) Soutěžící je povinna seznámit se a souhlasit s Pravidly soutěže Miss Junior 2019
h) Každá soutěžící je povinna svým podpisem, nebo podpisem svého zákonného zástupce, stvrdit svůj souhlas s Pravidly soutěže podepsáním přihlášky na pokyn Vyhlašovatele, a to nejpozději v den Krajského výběrového castingu.
5. Podmínkou přijetí přihlášky je její správné, úplné a pravdivé vyplnění s přiložením všech požadovaných fotografií, které nejsou starší než jeden rok a odpovídají současnému vzhledu Soutěžící. U Soutěžících mladších 18ti let v den podání přihlášky, je nutný souhlas zákonného zástupce – ten Soutěžící předloží na krajském výběrovém castingu Vyhlašovateli.

Fotografie v přihlášce do Soutěže musí splňovat tyto parametry:

a) Fotografie nesmí být starší než 1 rok a musí odpovídat současnému vzhledu Soutěžící
b) Fotografie nesmí být hanlivé, vyzývavé ani jinak vulgární – právo na rozhodnutí, zda fotografie splňují tato pravidlo si vyhrazuje Vyhlašovatel Soutěže
c) Fotografie musí splňovat všechny technické parametry viz Pravidla webu Miss Junior 2019
6. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku do soutěže v případě, že fotografie Soutěžící nesplňuje pravidla daná Vyhlašovatelem
7. Uzávěrka přihlášek je 7.12.2019.  Může být však s ohledem na rozhodnutí Vyhlašovatele soutěže prodloužena. Jedinou možnou cestou, jak se přihlásit do Soutěže, je vyplnění přihlášky na webu Vyhlašovatele.
8. Pokud Vyhlašovatel v průběhu Soutěže zjistí, že Soutěžící, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky Soutěže nebo některé z nich nesplnila, má právo ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit bez možnosti odvolání.

 1. Nábor
  1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat z došlých přihlášek Soutěžící pro Krajské výběrové castingy dle vlastního uvážení.
  2. V době Náboru nebudou zveřejněny informace z přihlašovacího formuláře Soutěžících včetně přiložených fotografií. Tyto informace a materiály jsou zveřejněny až po výběru semifinalistek Soutěže po Krajských výběrových castinzích.
  3. Informace, které o sobě Soutěžící poskytne v přihlašovacím formuláři, musí být pravdivé a aktuální, stejně tak jako přiložené fotografie.
  4. Uveřejnění informací, fotografií i jakýchkoliv dat, které Soutěžící poskytne Vyhlašovateli na webu Soutěže missjunior.cz se řídí Pravidly webu missjunior.cz
  5. Každá soutěžící je povinna seznamovat se s Pravidly Soutěže, a to i s pozdějšími případnými aktualizacemi.
 2. Krajské výběrové castingy
  1) Přesné termíny a místa konání Krajských výběrových castingů budou zveřejněny vždy aktuálně na stránkách Soutěže www.missjunior.cz a všechny Soutěžící budou vyrozuměny e-mailem.
  2) Na Krajský výběrový casting si Účastnice s sebou povinně přinese:
  a) Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  b) Další náležitosti uvedené na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže www.missjunior.cz nebo zaslané jí e-mailem
  c) Účastnice je oprávněna přinést i vlastní modelingový book, či jiné další fotografie.
  3) Z Krajských výběrových castingů postupují vybrané dívky do Semifinálové baráže.
  Výběr Semifinalistek provádí odborná porota (dále jen „Porota“). O složení Poroty rozhodne Vyhlašovatel. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání. Porota informuje o svém rozhodnutí vybrané Semifinalisty na místě konání Krajského výběrového castingu, případně emailem. Vybrané Semifinalistky budou uveřejněny na webu Soutěže www.missjunior.cz.
  4) Soutěžící má povinnost zúčastnit se příslušného Krajského výběrového castingu, dle místa svého bydliště a dále právo zúčastnit se záchytného castingu, v případě, že se z naléhavých zdravotních nebo osobních důvodů nemohla zúčastnit příslušného Krajského výběrového castingu. Účast na krajském výběrovém castingu Miss Junior je povinná a neúčast se neomlouvá. V případě, že se Soutěžící nedostaví na casting je automaticky vyřazena ze Soutěže bez možnosti odvolání.
  5) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo naložit se soutěžním profilem (dále jen Profil) dle svého uvážení. Vyhlašovatel má právo vymazat z databáze Soutěžících Profil každé Soutěžící, která se nedostaví na žádný z vypsaných Castingů. Proti smazání Profilu není možné odvolání.
  6) Všechny materiály, zejména fotografie, pořízené Vyhlašovatelem nebo jeho partnery na castingu slouží výhradně jeho potřebám k prezentaci Soutěže či Partnerů Soutěže. Soutěžící souhlasí s dalším použitím fotografických, popř. videozáznamů pořízených Vyhlašovatelem nebo jeho partnery.
 3. Semifinálová baráž
  1. Semifinálová baráž proběhne 11. 11. 2017 v Galerii Louvre v Praze.
  2. Ze Semifinálové baráže postupuje do finálového kola za každý kraj (včetně Prahy) jedna dívka. Finalistky budou vyhlášeny na Semifinálové baráži a webu Vyhlašovatele nejpozději 19.11.2017.
  3. O svém postupu budou Finalistky srozuměny e-mailem, popřípadě telefonicky. Finalistky musí svou účast na soustředění finalistek potvrdit písemně (emailem) nejpozději do 24 hodin od vyhlášení finalistek. Nemůže-li Vyhlašovatel Finalistku zkontaktovat, má právo ji bez možnosti odvolání vyřadit ze soutěže a nahradit Finalistkou dle svého výběru.
  4. Proti nepostoupení do Finálového kola Soutěže není možné se odvolat.
  5. Všechny materiály, zejména fotografie, pořízené Vyhlašovatelem nebo jeho partnery na Semifinálové baráži slouží výhradně jeho potřebám k prezentaci Soutěže či Partnerů Soutěže. Soutěžící souhlasí s dalším použití fotografických, popř. videozáznamů pořízených Vyhlašovatelem nebo jeho partnery.

Slavnostní vyhlašovací ceremoniál
1. Slavnostní vyhlašovací ceremoniál bude probíhat 11.11.2017 v Praze, v Galerii kavárny Louvre.
2. Finalistka si na slavnostní vyhlašovací ceremoniál přinese všechny náležitosti dle pokynů Vyhlašovatele.
3. Na slavnostním vyhlašovacím ceremoniálu budou vyhlášeny:
a) Miss Junior ČR a SR 2017, b) Miss INTERNET 2017, c) Miss Junior jednotlivých krajů

d) možné jsou i Další vedlejší tituly dle rozhodnutí Vyhlašovatele
4. Výsledky budou zveřejněny na webu Soutěže.

 1. Ceny a dary
  1. Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
  2. Soutěžící odesláním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či daru.
  3. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.
  4. Z cen a darů, které soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
  5. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Vyhlašovatel Soutěže nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
  6. Nedodržení pravidel Soutěže může vést k vyřazení Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen.
 2. Obecná ustanovení
  Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují svůj souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku Soutěže a jejího výherce. Tento souhlas stvrdí Soutěžící svým podpisem (u mladších 18ti let podpisem jejího zákonného zástupce) v den konání Krajského výběrového castingu na výzvu Vyhlašovatele. Soutěžící dále tímto dává Vyhlašovateli soutěže výslovný souhlas k použití poskytnutých osobních údajů k zasílání informačních materiálů týkajících se produktů a služeb Vyhlašovatele soutěže a partnerů soutěže.
  1. Odesláním přihlášky bere Soutěžící na vědomí a vyjadřuje souhlas s pořizováním a používáním snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny Soutěžící, které budou pořizovány v rámci průběhu Soutěže; dále podpisem přihlášky výslovně souhlasí dle ustanovení § 12 odst. (1) Občanského zákoníku s užíváním a šířením pořízených obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny Soutěžících Vyhlašovatelem Soutěže a jeho Partnery, tento souhlas není omezen ani dobou ani teritoriálně. Zároveň se tímto uděluje souhlas Vyhlašovateli s převodem tohoto oprávnění na třetí osobu.
  2. Pro platné přihlášení je nutné uhradit manipulační poplatek 300 Kč na účet 2101056176/2010. Tento poplatek je podmínkou pro uznání přihlášky do soutěže. Poplatek nezahrnuje dívky ze Slovenska.
  3. Přihlášením do soutěže Miss Junior 2017 se soutěžící zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v průběhu konání soutěže Miss Junior 2017 soutěžící dozví, především těch, které se týkají oblasti soutěže Miss Junior 2017 na dobu neurčitou. Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, dle § 25, je stanovena ve výši 500 000 Kč.
  4. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
  5. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.